Menu

Централна банка на Тюркменистан – Ашхабад /конкурс/

Сградата на банката оформя новия административен център на гр. Ашхабад. Тя има пет надземни и две подземни нива. Основните архитектурни обеми и вьтрешният двор са композирани по напречната ос на симетрия. Вътрешният двор преминава през четири етажа и е покрит със стъклен таван, орнаментиран с цветни национални мотиви. По напречната ос, срещу главния вход, е главната стълба за втория етаж, където са разположени конферентна зала и борсов салон. Освен по стълбата комуникацията в обекта се осъществява от четири вертикални ядра и от два вътрешни моста над двора на втори и пети етаж. От югоизточната /слънчевата/ страна композицията е завършена с два симетрични блока от стъпаловидни обеми. Сутеренните нива се обслужват от две подземни улици. Всички ослънчени фасади са решени в камък, а северната входна фасада - в стъкло. Тя е окачена по две преплитащи се вертикални повърхнини, чиито контур очертава характерния за националната архитектура силует.

категория:   public, обществени, Портфолио